Dopuszczalną chropowatość powierzchni należy określać na rysunkach tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia żądanych własności użytkowych przedmiotu, i tylko dla tych powierzchni, które tego wymagają.

Do oznaczania chropowatości powierzchni na rysunkach stosuje się trzy znaki, które rysuje się linią cienką. Ich wysokość h powinna być w przybliżeniu równa wysokości cyfr liczb wymiarowych, natomiast wysokość wpisywanych nad i obok tych znaków liter i cyfr powinna wynosić ok. 2/3h.

Znaki chropowatości mają następujące zastosowania:

  • znak bez żadnych opisów tylko w szczególnych przypadkach, głównie w zbiorczych oznaczeniach chropowatości,
  • znak uzupełniony wartością największej dopuszczalnej chropowatości - gdy obojętne jest czy uzyskanie tej chropowatości powierzchni odbędzie się przez zdjęcie warstwy materiału, czy też bez jej zdjęcia.
  • znak uzupełniony wartością dopuszczalnej chropowatości - gdy uzyskanie tej chropowatości powierzchni musi się odbyć przez zdjęcie warstwy materiału. Jest to znak nakazu usunięcia istniejącego naddatku obróbkowego, np. przez obróbkę skrawaniem.
  • znak bez żadnych opisów - gdy chropowatość powierzchni ma pozostać taka jaką uzyskano w poprzedzającym procesie technologicznym, bez względu na sposób tej poprzedzającej obróbki i wartość liczbową parametru chropowatości,
  • znak z wartością dopuszczalnej chropowatości - gdy uzyskanie tej chropowatości musi się odbyć bez zdjęcia warstwy materiały. Jest to znak zakazu zdejmowania materiału z oznaczonej powierzchni.

Oznaczenie dopuszczalnej chropowatości powierzchni składa się z jednego ze znaków chropowatości i z wpisanej nad nim wartości liczbowej największej dopuszczalnej chropowatości, podawanej w mikrometrach. Wartości liczbowe parametrów Ra (średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej) i Rz (wysokość chropowatości wg dziesięciu punktów profilu) chropowatości zaleca się przyjmować wg tabeli

Wartości liczbowe parametrów Ra i Rz
Ra Rz klasa   Ra Rz klasa
- 2000 -   - 8 -
400 1600 -   1,6 - -
320 1250 -   1,25 6,3 7
250 1000 -   1 5 -
200 800 -   0,8 4 -
160 630 -   0,63 3,2 8
125 500 -   0,5 2,5 -
100 400 -   0,4 2 -
80 320 1   0,32 1,6 9
63 250 -   0,25 1,25 -
50 200 -   0,2 1 -
40 160 2   0,16 0,8 10
32 125 -   0,125 0,63 -
25 100 -   0,1 0,5 -
20 80 3   0,08 0,4 11
16 63 -   0,063 0,32 -
12,5 50 -   0,05 0,25 -
10 40 4   0,04 0,2 12
8 32 -   0,032 0,16 -
6,3 25 -   0,025 0,125 -
5 20 5   0,02 0,1 13
4 16 -   0,016 0,08 -
3,2 12,5 -   0,012 0,063 -
2,5 10 6   0,01 0,05 14
2 - -   0,008 0,04 -

przy czym gdy podaje się wartość Ra - pisze się tylko samą liczbę, zaś przy podawaniu wartości Rz - symbol ten trzeba wpisać przed liczbą.

Gdy chropowatość powierzchni ma być osiągnięta przy zastosowaniu określonego sposobu obróbki, sposób ten należy podać słownie nad dodatkową linią znaku chropowatości.