Przygotowanie elementu bibliotecznego - łożysko

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   13 ustalenie punktu odniesienia
2 wybór warstwy   14 środek obiektu
3 wybór pisaka plotera   15 dokonywanie zmian w istniejącym rysunku
4 wybór grubości linii   16 usuwanie fragmentów między najbliższymi punktami
5 wybór stylu linii   17 zaokrąglanie elementów
6 wybór koloru linii   18 odbicie lustrzane wybranych fragmentów
7 wybór koloru linii   19 wybór elementów ekranu
8 wczytanie całego rysunku na ekran   20 wybranie powierzchni przez wskazanie jej punktu
9 linie   21 punkt w podanej odległości od końca
10 prostoką przez wskazanie dwóch przeciwległych rogów   22 kreskowanie i zmiany kreskowań
11 konstruowanie okręgów   23 wprowadzanie danych (współrzędnych)
12 okrąg zdefiniowany przez punkt środka i promień   24 zapisanie rysunku jako

Nie wczytujemy poprzedniego projektu tylko tworzymy nowy.

W górnym przyborniku zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę - 1. Następnie ustawiamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 5 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W tym przypadku będzie to kolor żółty - (ikona 6).

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "menu linie" (ikona 9), a następnie "prostokąt 2 rogi" (ikona 10). Klikając lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu zaznaczamy punkt początkowy prostokąta.

Wybieramy z klawiatury klawisz "k" lub wybieramy z przybornika narzędziowego narzędzie "klawiatura" (ikona 23). W otwartym oknie dialogowym wprowadzamy współrzędne "x = 7" i "y = 10" (rysunek obok) i zatwierdzamy przyciskiem "OK".

W oknie dialogowym zmieniamy współrzędne na "x=1" i "y=0" i zatwierdzamy przyciskiem "OK". W ten sposób zaczepiliśmy pierwszy narożnik kolejnego prostokąta. W oknie dialogowym wprowadzamy współrzędne "x = 7" i "y = -10" i zatwierdzamy przyciskiem "OK". Wciskamy przycisk "powrót" kończąc tworzenie prostokątów.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy i wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom".

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "menu okręgi" (ikona 11) a następnie "promień" (ikona 12) pozwalające rysować okrąg zdefiniowany przez punkt środka i promień. W ten sposób będziemy mogli narysować zarys kulki łożyska.

W lewym dolnym rogu okna programu, w polu oznaczonym literą "p" wprowadzamy wartość promienia - "3" i zatwierdzamy klawiszem "Enter".

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "punkt odniesienia" (ikona 13) a następnie "środek" (ikona 14). znajdujemy środek prawego boku lewego prostokąta przybliżając do niego kursor i zaznaczamy go klikając lewym klawiszem myszy.

Z klawiatury wciskamy klawisz "k" lub z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "klawiatura" (ikona 23). W oknie dialogowym wprowadzamy współrzędne środka okręgu - "x = 0,5" i "y = 0". Zatwierdzamy współrzędne przyciskiem "OK" a nstępnie wybieramy przycisk "powrót" kończąc wstawianie okręgu.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy wracając do głównego panela narzędziowego.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "menu edycja" (ikona 15) a następnie "wycinanie 2" (ikona 16). Klikamy lewym przyciskiem myszy na dwóch liniach znajdujących się wewnątrz okręgu, usuwając je (rysunek obok).

Klikamy raz prawym klawiszem myszy wracajamy do przybornika narzędziowego i wybieramy narzędzie "zaokrąglenie" (ikona 17). W oknie dialogowy wprowadzamy wartość promienia 0,5 i klikamy przycisk "OK"

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy kolejno pary linii tworzące cztery zewnętrzne narożniki całego projektu (tylko zewnętrzne narożniki). W ten sposób zaokrągliliśmy je.

Klikamy prawym klawiszem myszy a następnie klikamy przycisk "powrót".

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "odbicie lustrzane" (ikona 18) a następnie narzędzie "ekran" (ikona 19) pozwalające wybrać wszystkie lementy ekranu do odbicia. Klikamy prawym klawiszem myszy kończąc wybór elementów.

W celu definicji lustra wybieramy narzędzie "od końca" (ikona 21) pozwalające określić położenie punktu końcowego od punktu zaczepienia. Jako wartość odstępu wprowadzamy połowę średnicy wałka w miejscu osadzenia łożyska plus promień zaokrąglenia narożników łożyska. W naszym wypadku jest to wielkość "-20,5" (rysunek obok) i klikamy klawisz "OK".

UWAGA: Wprowadziliśmy wielkość ujemną, ponieważ będziemy ją odmierzać od końca elementu po jego przedłużeniu, a nie po elemencie (wprowadzanie wartości dodatniej).

Klikamy lewym klawiszem na górnej linii prawego prostokąta przy prawym narożniku a następnie na dolnej linii prawego prostokąta też przy prawym narożniku. W nowootwartym oknie dialogowym potwierdzamy przyciskiem "OK" wartość 1 w polu tekstowym otrzymując w efekcie odbicie z zachowaniem oryginału.

Klikamy trzy razy prawym klawiszem myszy kończąc odbicie lustrzane i wracając do głównego przybornika narzędziowego.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 8) i przywracamy na ekran cały projekt.

W górnym przyborniku narzędziowym zmieniamy w polu "wybór warstwy" (ikona 2) warstwę na 2, grubość linii (ikona 4) na 2 i kolor linii na fiolet (ikona 7).

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "kreskowanie" (ikona 22) i w oknie dialogowym w polu skala wprowadzamy wartość "0,5". Następnie wybieramy lewym przyciskiem myszy pole "TYP 1".

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "powierzchnia" (ikona 20) i klikając lewym klawiszem myszy wewnątrz lewego segmentu lewej części łożyska zaznaczamy obszar kreskowania. Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy potwierdzając kreskowanie obszaru.

Klikamy lewym klawiszem myszy wewnątrz lewego segmentu prawej części łożyska i zaznaczamy obszar kreskowania. Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy potwierdzając kreskowanie obszaru.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy przywracając okno konfiguracji kreskowania i zmieniamy w polu kąt wartość "0" na wartość "90". Ponownie wybieramy pole "TYP 1" a następnie narzędzie "powierzchnia".

Klikamy lewym klawiszem myszy wewnątrz prawego segmentu lewej części łożyska i zaznaczamy obszar kreskowania. Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy potwierdzając kreskowanie obszaru.

Klikamy lewym klawiszem myszy wewnątrz prawego segmentu prawej części łożyska i zaznaczamy obszar kreskowania. Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy potwierdzając kreskowanie obszaru.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy przywracając okno konfiguracji kreskowania i klikamy przycisk powrót kończąc proces kreskowania.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 8) i przywracamy na ekran cały rysunek.

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę "zapisanie rysunku jako" (ikona 24) i podajemy nazwę pliku potwierdzając wybór przyciskiem "OK".

Po dziesiątej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: