Tworzenie elementu bibliotecznego - łożysko

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór elementów ekranu   3 punkt w miejscu wskazanym przez kursor
2 przecięcie dwóch elementów rozdzielnych   4 wycinek rysunku

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Z górnego menu wybieramy polecenie "Makro" a następnie "Wycinanie" (rysunek obok). W celu wybrania elementów mających składać się na element bibliotecznytym, z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "ekran" (ikona 1). Program wybierze wszystkie elementy, które w całości znajdują się na ekranie. Klikając prawym klawiszem myszy kończymy wybór.

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "wycienek" (ikona 4) i klikając lewym klawiszem myszy w dwóch przeciwległych narożnikach, zaznaczamy obszar obejmujący lewy obiekt projektu.

W otwartym oknie dialogowym wybieramy przycisk "punkt odniesienia" (rysunek obok) - punkt, za który trzymamy element biblioteczny w momencie jego wstawienia (w nowszych wersjach istnieje możliwość zmiany w trakcie wstawiania). Definiujemy punkt wstawienia w miejscu przecięcia przedłużenia dwóch krawędzi lewego obiektu, oznaczonych na rysunku poniżej jako 1 i 2. W tym celu z przybornika wybieramy narzędzie "przecięcie 1+2" (ikona 2). Następnie zaznaczamy lewym klawiszem myszy oba elementy oznaczone na powiększonym fragmencie cyframi 1 i 2.

UWAGA :Po zaznaczeniu drugiego elementu program zapamięta wskazany punkt i ponownie otworzy okno dialogowe

Wybieramy przycisk "rozciąganie" i definiujemy maksimum trzy kierunki, w których można będzie rozciągać element w trakcie wstawiania. Zdefiniujemy rozciąganie wstawianego elementu tak, aby można było wykorzystać element przy wstawianiu identycznych łożysk różniących się tylko średnicą. Po wybraniu przycisku "rozciąganie" naciskamy klawisz "f" na klawiaturze lub z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "kursor" (ikona 3) pozwalające zaznaczyć dowolny punkt wskazany przez kursor. Klikając lewym klawiszem myszy dwa przeciwstawne narożniki obszaru obejmującego elementy, które podczas wstawiania będzie można rozciągać (rysunek poniżej).

 

 

Klikamy prawym klawiszem myszy i w oknie dialogowym wybieramy przycisk "DB - info" (rysunek obok)" - możliwość dopisania informacji tekstowej, na podstawie której generujemy wykazy użytych elementów. Do naszego elementu dopiszemy podstawowe informacje.

W okienku można wprowadzić dowolny tekst opisujący wstawiany element (tekst do wprowadzonej linii kresek na rysunku poniżej). Drugą częścią jest tekst służący do generowania wykazów elementów i zawierający informacje, które powinny się w takim wykazie znaleźć. Na podstawie dopisanych tekstów można tworzyć wiele różnych wykazów. W pojedynczym wykazie można z dopisanej informacji umieścić tylko wybrane hasła. Pojedyncza informacja składa się z nazwy pola oraz informacji użytkowej. Nazwa pola musi być pisana dużymi literami i nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych, spacji oraz "!@#$%^&*()_=+'";:,./?\|`~[]-{}". Wprowadzona nazwa pola nie jest informacją i musi kończyć się dwukropkiem. Za dwukropkiem wprowadzamy dowolny tekst informacyjny, który uwzględniany będzie w wykazie. W oknie "DB - info" wprowadzamy tekst jak na rysunku niżej.

Zatwierdzamy informację klikając przycisk "OK". W oknie dialogowym kończymy tworzenie makra wybierając przycisk "OK". W oknie, które się pojawi określamy miejsce docelowe pliku oraz jego nazwę. Całość zatwierdzamy przyciskiem "OK" i makro gotowe.

Samego pliku nie zapisujemy.