Tabliczka rysunkowa

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   8 wczytanie całego rysunku na ekran
2 wybór warstwy   9 wycinek rysunku
3 wybór pisaka plotera   10 zmiana atrybutów tekstu
4 wybór grubości linii   11 wprowadzanie linii tekstu
5 wybór stylu linii   12 dwukrotne zmniejszenie skali ekranu
6 wybór koloru linii   13 zapisanie rysunku
7 wybór koloru linii  

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Po wczytaniu rysunku, w górnym przyborniku zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę - 8. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 2 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W tym przypadku będzie to kolor szary - (ikona 6).

Z menu wybieramy polecenie "Makro" a z niego polecenie "Dołączanie".

W otwartym oknie wybieramy właściwą nazwę pliku i potwierdzamy wybór klawiszem "OK".

 

 

 

Program otworzy okno (rysunek obok), w którym:

  • kąt - kąt o jaki obrócimy element, można go zmieniać w trakcie wstawiania lub wskazać na rysunku;
  • skala - przeskalowanie elementu o podany współczynnik względem punktu wstawienia;
  • Rozciąganie - włączenie możliwości rozciągnięcia elementu;
  • DB - Info - dopisanie lub zmiana informacji;
  • Wyłączyć - wyłączenie makra z rysunku. Podczas zapamiętywania rysunku program zapisuje ścieżkę dostępu do elementu oraz punkt wstawienia i kąt oraz skalę, bez zapisanie w rysunku samego elementu bibliotecznego.

W polu"Kąt" wprowadzamy wartość "-90" a wpolu "skala" waratość "2". Klikamy przycisk "OK".

Z górnego przybornika wybieramy dwa razy narzędzie "zmniejsz 2x" (ikona 12).

Ustawiamy kursor myszy z podczepionym do niego elementem bibliotecznym tak aby rysunek znalazł się wewnątrz zarysu ramki tuż nad połową obszaru. Klikamy lewym klawiszem myszy kotwicząc ramkę.

Klikamy prawym klawiszem myszy kończąc wstawianie makra i w otwartm oknie wybieramy przycisk "powrót".

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "autozoom" 9 (ikona 8) i przywracamy na ekran cały rysunek wraz z ramką.

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "wycinek" (ikona 9) i klikając lewym klawiszem myszy w dwóch przeciwstawnych narożnikach zaznaczamy obszr wokół tabliczki rysunkowej.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "konfig. atryb. tekstu" (ikona 10). W oknie dialogowym zmieniamy ustawienia jak na rysunku poniżej. Ustawienia potwierdzamy przyciskiem "OK". W oknie tym zmieniamy również ustawienia czcionki wybierając przycisk "Pismo nazwa:". W otwartym oknie wybieramy czionkę - "Verdana", styl czcionki - "Regularne", skrypt - "Europa Środkowa". Ustawienia potwierdzamy przyciskiem "OK".

W górnym przyborniku zmieniamy kolor na biały (ikona 6).

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "linia tekstu" (ikona 11). W polu tekstowym wpisujemy tekst do wstawienia i potwierdzamy przyciskiem "OK".

Przesuwamy kursor z podpiętym do niego pole tekstowym w komórkę, w którą tekst ma być wstawiony. Klikając lewym klawiszem myszy kotwiczymy tekst. Klikając prawym klawiszem myszy wracamy do okne edycji tekstu, zmieniamy go ustawiając i potwierdzamy przyciskiem "OK". Czynności powtarzamy aż do zapełnienia odpowiednich komórek (rysunek poniżej).

Po wstawieniu tekstu klikamy prawym klawiszem myszy i w oknie tekstowym wybieramy przycisk "powrót"

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "konfig. atryb. tekstu" (ikona 10). W oknie dialogowym zmieniamy ustawienia: "wysokość: 6" i "szerokość: 0.7". Ponadto zaznaczamy pola "kursywa" i "pogrubienie". Ustawienia potwierdzamy przyciskiem "OK".

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "linia tekstu" (ikona 11). W polu tekstowym wpisujemy tekst do wstawienia i potwierdzamy przyciskiem "OK".

Wprowadzamy dane w tabeli jak na rysunku niżej.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "konfig. atryb. tekstu" (ikona 10). W oknie dialogowym zmieniamy ustawienia: "wysokość: 5" i "szerokość: 0.6". Ustawienia potwierdzamy przyciskiem "OK".

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "linia tekstu" (ikona 11). W polu tekstowym wpisujemy tekst do wstawienia i potwierdzamy przyciskiem "OK".

Wprowadzamy dane w tabeli jak na rysunku niżej.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "konfig. atryb. tekstu" (ikona 10). W oknie dialogowym zmieniamy ustawienia: "wysokość: 3" i "szerokość: 0.3". Ustawienia potwierdzamy przyciskiem "OK".

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "linia tekstu" (ikona 11). W polu tekstowym wpisujemy tekst do wstawienia i potwierdzamy przyciskiem "OK".

Wprowadzamy dane w tabeli jak na rysunku niżej.

Po wprowadzeniu ostatniego tekstu klikamy prawym klawiszem myszy i w oknie dialogowym wybieramy przycisk "powrót" kończąc wstawianie tekstu w tabliczce rysunkowej.

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 8) i przywracamy na ekran cały rysunek.

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę zapisu (ikona 13) i potwierdzając nadpisanie istniejącego pliku.

Po czternastej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: