Fazowanie i zaokrąglanie elementów

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   9 przesunięcie rysunku
2 wybór warstwy   10 dokonywanie zmian w istniejącym rysunku
3 wybór pisaka plotera   11 fazowanie krawędzi
4 wybór grubości linii   12 zaokrąglanie elementów
5 wybór stylu linii   13 usuwanie fragmentów między najbliższymi punktami
6 wybór koloru linii   14 linie
7 autozoom   15 pojedyńcza linia pomiędzy dwoma punktami
8 wycinek rysunku   16 prostopadła do obiektu
  16 przecięcie dwóch linii

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Po wczytaniu rysunku wybieramy z górnego przybornika narzędzie "Powiększanie wybranego fragmentu rysunku" (ikona 8) i zaznaczamy fragment rysunku z narożnikiem nr 5. W tym celu klikamy lewym klawiszem myszy w obszarze z lewej, górnej strony narożnika nr 5 i przesuwamy kursor w prawo i w dół, tak aby w rysowanym prostokącie znalazł się interesujący nas fragment rysunku. Znowu klikamy lewym klawiszem myszy i zaznaczony obszar zostanie powiększony.

Wybieramy narzędzie "EDIT" (ikona 10) pozwalające modyfikować rysunek. Następnie wybieramy ikonę - "Zaokrąglanie" (ikona 12). W okienku (rysunek obok) wprowadzamy wartość promienia zaokrąglenia "4". Przełączamy pole "łączenie ON" na "łączenie OFF" i zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na pole - "OK".

W górnym przyborniku zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę, na której jest kontur obiektu - 1. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 5 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W naszym przypadku będzie to kolor ostatni na liście czyli biały (czarny) - (ikona 6).

Lewym klawiszem myszy zaznaczamy kolejno obydwa odcinki tworzące naroże nr 5 (odcinek 4-5 i 5-6). Następnie naciskamy prawy klawisz myszy i wybieramy przycisk "Powrót".

Wracamy do panelu głównego klikając prawym klawiszem myszy.

Z menu edycji (ikona 10) wybieramy polecenie "Wycinanie fragmentów miedzy najbliższymi punktami" (ikona 13) i lewym klawiszem myszy zaznaczamy (usuniemy) fragment odcinka 4-5 znajdujący się pod zaokrągleniem. Klikając dwa razy prawym klawiszem myszy powracamy do głównego panelu narzędziowego.

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) i przywracamy widok całego rysunku.

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "Powiększanie wybranego fragmentu rysunku" (ikona 8) i zaznaczamy fragment rysunku z narożnikiem nr 2. W tym celu klikamy lewym klawiszem myszy w obszarze z lewej, górnej strony narożnika nr 2 i przesuwamy kursor w prawo i w dół, tak aby w rysowanym prostokącie znalazł się interesujący nas fragment rysunku. Znowu klikamy lewym klawiszem myszy i zaznaczony obszar zostanie powiększony.

Wybieramy narzędzie "EDIT" (ikona 10) pozwalające modyfikować rysunek. Następnie wybieramy ikonę - "Fazowanie" (ikona 11). W okienku (rysunek obok) wprowadzamy wartości fazowania "2". Zostawiamy pole "łączenie ON" i zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na pole - "OK".

Lewym klawiszem myszy zaznaczamy kolejno obydwa odcinki tworzące naroże nr 2 (odcinek 1-2 i 2-3). Następnie naciskamy prawy klawisz myszy i wprowadzamy wartości fazowania "3" i "6" oraz zmieniamy "Łączenie ON" na "Łączenie OFF".

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "panzoom" (ikona 9) pozwalające przesuwać powiększony rysunek. Przesuwamy kursor do prawej krawędzi ekranu i klikamy lewym klawiszem myszy. Widok zostanie zmieniony. Czynność powtarzamy tak długo aż na ekranie zobaczymy narożnik nr 10. Klikamy prawym klawiszem myszy wyłączając funkcję "panzoom".

Lewym klawiszem myszy zaznaczamy kolejno obydwa odcinki tworzące naroże nr 10 (odcinek 9-10 i 10-11). Przy nierównych wartościach "odstępu" ważna jest kolejność klikanych odcinków (pierwsze kliknięcie - górny odstęp). Następnie naciskamy prawy klawisz myszy i wprowadzamy wartości fazowania "2" oraz zmieniamy "Łączenie OF" na "Łączenie ON".

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "panzoom" (ikona 9) pozwalające przesuwać powiększony rysunek. Przesuwamy kursor do prawej krawędzi ekranu i klikamy lewym klawiszem myszy. Widok zostanie zmieniony. Czynność powtarzamy tak długo aż na ekranie zobaczymy narożnik nr 11. Klikamy prawym klawiszem myszy wyłączając funkcję "panzoom".

Lewym klawiszem myszy zaznaczamy kolejno obydwa odcinki tworzące naroże nr 11 (odcinek 10-11 i 11-12). Następnie naciskamy prawy klawisz myszy kończymy proces fazowania klikając przycisk "Powrót".

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "panzoom" (ikona 9) pozwalające przesuwać powiększony rysunek. Przesuwamy kursor do lewej krawędzi ekranu i klikamy lewym klawiszem myszy. Widok zostanie zmieniony. Czynność powtarzamy tak długo aż na ekranie zobaczymy narożnik nr 10. Klikamy prawym klawiszem myszy wyłączając funkcję "panzoom".

Wybieramy polecenie "Wycinanie fragmentów miedzy najbliższymi punktami" (ikona 13) i lewym klawiszem myszy zaznaczamy (usuwamy) fragment odcinka 10-11 znajdujący się pod fazowaniem. Klikając dwa razy prawym klawiszem myszy powracamy do głównego przybornika narzędziowego.

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) i przywracamy widok całego rysunku.

Następnym krokiem będzie dorysowanie brakujących linii łączących końce fazowań z osią symetrii w punktach 2, i 10. W tym celu z "menu linii" (ikona 14) wybieramy polecenie "Pojedyńcza linia między dwoma punktami" (ikona 15) a następnie "Przecięcie" (ikona 17) lub wciskamy na klawiaturze literę "s". Przesuwamy kursor fazowania narożnika 10 i klikamy w przecięciu odcinka 10-11 i fazowania. Następnie wybieramy narzędzie "linia prostopadła do danej" (ikona 16) i wybieramy linię, do której tworzymy prostopadłą. Jest nią oś symetrii, na której klikamy lewym klawiszem myszy. Kończymy operację klikając prawym klawiszem myszy.

To samo powtarzamy z fazowaniem narożnika nr 2 (przecięcie odcinka 2-3 z fazowaniem narożnika nr 2) oraz narożnikiem nr 11 (przecięcie odcinka 10-11 i fazowania narożnika nr 11).

Zapisujemy rysunek

Po drugiej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: