Odbicie lustrzane

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   7 wczytanie całego rysunku na ekran
2 wybór warstwy   8 dokonywanie zmian w istniejącym rysunku
3 wybór pisaka plotera   9 odbicie lustrzane wybranych fragmentów
4 wybór grubości linii   10 wybieranie elementów według koloru
5 wybór stylu linii   11 wybór końca linii
6 wybór koloru linii   12 zapisanie rysunku

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Po wczytaniu rysunku, w menu górnym zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę, na której jest kontur obiektu - 1. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 5 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W naszym przypadku będzie to kolor ostatni na liście czyli biały (czarny) - (ikona 6).

Z przybornika narzedziowego wybieramy ikonę "Edycja" (ikona 8), a następnie narzędzie "odbicie lustrzane" (ikona 9).

W celu wybranie elementów do odbicia lustrzanego wybieramy narzędzie "wybieranie elementów wg koloru" (ikona 10) i w rozwiniętym okienku (rysunek obok) zaznaczamy ostatni w prawej kolumnie kolor (kolor linii tworzącej zarys obiektu). Wybór zatwierdzamy klikając lewym przyciskiem myszy na pole "OK".

Kończymy definicję lustra klikając prawym klawiszem myszy.

Przechodzimy do wskazania lustra. W tym celu należy wskazać w dowolny sposób dwa punkty definiujące kierunek lustra (w wersji 2D nie ma znaczenia kolejność wskazywanych punktów). Domyślnie program jako opcję wychwytu punktów na rysunku pamięta ostatnio użytą. W naszym wypadku kierunkiem lustra będzie oś symetrii. Wybieramy narzędzie "wybór końca linii" (ikona 11) i klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy najpierw lewy koniec a następnie prawy koniec osi symetrii.

Po zaznaczeniu drugiego punktu, elementy zostaną odbite i pojawi się okienko (rysunek obok), w którym podajemy parametr sterujący ilością kopii. W przypadku odbicia lustrzanego mamy do wyboru "0" lub "1". Jeżeli wstawimy "0" elementy pierwotne ulegną skasowaniu pozostanie na rysunku ich odbicie. Jeżeli wstawimy "1" (wartość domyślna) pozostaną elementy pierwotne i ich odbicie. Wybór potwierdzamy przyciskiem "OK".

Uwaga: Okienko identyczne z przedstawionym powyżej pojawia się przy wielu poleceniach (kopiowanie, obracanie itp.). Wprowadzamy w nim parametr sterujący ilością nowych elementów, powstałych w wyniku działania polecenia. W przypadku wprowadzenia wartości "0" - elementy pierwotne zostaną skasowane, a na rysunku pozostanie tylko jedna ich kopia. Jeżeli wprowadzimy "1" na rysunku pozostanie oryginał i jedna kopia. W przypadku wprowadzenia wartości większej od "1" - oznacza ona ilość nowych kopii.

Prawym klawiszem myszy kończymy tworzenie odbicia lustrzanego i dwukrotnym kliknięciem prawego klawisza myszy wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) i przywracamy cały rysunek na ekran.

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę zapisu (ikona 12) i potwierdzając nadpisanie istniejącego pliku.

Po trzeciej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: