Rysowanie wpustu

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   10 linie
2 wybór warstwy   11 pojedyńcza linia pomiędzy dwoma punktami
3 wybór pisaka plotera   12 przecięcie dwóch linii
4 wybór grubości linii   13 konstruowanie okręgów
5 wybór stylu linii   14 okrąg zdefiniowany przez punkt środka i promień
6 wybór koloru linii   15 styczna do dwóch okręgów
7 wczytanie całego rysunku na ekran   16 dokonywanie zmian w istniejącym rysunku
8 wycinek rysunku   17 usuwanie fragmentów między najbliższymi punktami
9 wprowadzanie danych (współrzędnych)   18 zapisanie rysunku

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Po wczytaniu rysunku, w menu górnym zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę, na której jest kontur obiektu - 1. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 5 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W naszym przypadku będzie to kolor ostatni na liście czyli biały (czarny) - (ikona 6).

W celu narysowania wpustu będziemy musieli narysować dwa okręgi połączone stycznymi.

Z przybornika narzedziowego wybieramy ikonę "Menu linie" (ikona 10), a następnie narzędzie "linia pojedyńcza" (ikona 11) i narzędzie "przecięcie" (ikona 12).

Określamy punkt, od którego będziemy definiować położenie środka okręgu. Klikamy lewym klawiszem myszy na przecięciu odcinka 1-2 z osią symetrii (rysunek obok) a następnie prawym klawiszem myszy.

Klikając dwa razy prawym klawiszem myszy wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

Wybieramy narzędzie rysowania okręgów (ikona 13) a następnie narzędzie "promień" (ikona 14) pozwalające rysować okręgi poprzez definicję punktu środka oraz promienia. W prawym dolnym rogu ekranu programu wprowadzamy wartość promienia - "5" (rysunek obok) w polu oznaczonym literą "p" i potwierdzamy klawiszem "Enter".

Wybieramy z klawiatury klawisz "k" lub z przybornika narzędziewego ikonę "klawiatura" (ikona 9) i w oknie wprowadzania współrzędnych wprowadzamy wartości "x = 10" i "y = 0" (rysunek obok). Zatwierdzamy dane przyciskiem "OK". Okrąg został wstawiony. W oknie wprowadzania współrzędnych wprowadzamy wartości "x = 30" i "y = 0" i potwierdzamy klawiszem "OK". Drugi okrąg został wstawiony. Klikamy przycisk "Powrót" i kończymy rysowanie okręgów.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy i wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "wycinek" (ikona 8) i zaznaczamy, klikając lewym klawiszem myszy obszar z narysowanymi właśnie okręgami.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "linia" (ikona 10) a następnie narzędzie "styczna do 2 okręgów" (ikona 15). Klikamy lewym klawiszem myszy w górnym punkcie lewego okręgu a następnie w górnym punkcie prawego okręgu. Powtarzamy to samo klikając lewym klawiszem myszy w dolnych punktach okręgów.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy kończąc rysowanie stycznych i wracając do głównego przybornika narzędziowego.

Wybieramy narzędzie "menu edycja" (ikona 16) pozwalające modyfikować elementy rysunku. Następnie wybieramy narzędzie "wycinanie 2" (ikona 17) usuwające elementy rysunku pomiędzy dwoma najbliższymi punktami. Klikamy lewym klawiszem myszy na wewnętrznych fragmentach okręgu pomiędzy stycznymi.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) i przywracamy cały rysunek na ekran.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy kończąc rysowanie stycznych i wracając do głównego panelu narzędziowego.

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę zapisu (ikona 18) i potwierdzając nadpisanie istniejącego pliku.

Po czwartej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: