Rysowanie kładu

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   14 przecięcie dwóch linii
2 wybór warstwy   15 konstruowanie okręgów
3 wybór pisaka plotera   16 okrąg zdefiniowany przez punkt środka i promień
4 wybór grubości linii   17 tworzenie osi symetrii okręgu
5 wybór stylu linii   18 wskazanie punktów konstrukcyjnych obiektu
6 wybór koloru linii   19 prostoką przez wskazanie dwóch przeciwległych rogów
7 wybór koloru linii   20 usuwanie wybranego fragmentu rysunku
8 wybór koloru linii   21 dokonywanie zmian w istniejącym rysunku
9 wczytanie całego rysunku na ekran   22 usuwanie fragmentów między najbliższymi punktami
10 wycinek rysunku   23 odnośnik tekstowy ze strzałką
11 wprowadzanie danych (współrzędnych)   24 wprowadzanie linii tekstu
12 linie   25 zapisanie rysunku
13 pojedyńcza linia pomiędzy dwoma punktami  

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Po wczytaniu rysunku, w górnym przyborniku zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę - 3. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 5 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W naszym przypadku będzie to kolor ostatni na liście czyli biały (czarny) - (ikona 6).

Z przybornika narzedziowego wybieramy ikonę "Menu linie" (ikona 12), a następnie narzędzie "linia pojedyńcza" (ikona 13) i narzędzie "przecięcie" (ikona 14).

Określamy punkt, od którego będziemy definiować położenie środka okręgu. Klikamy lewym klawiszem myszy na przecięciu odcinka 11-12 z osią symetrii (rysunek obok) a następnie prawym klawiszem myszy.

Klikając dwa razy prawym klawiszem myszy wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

Wybieramy narzędzie rysowania okręgów (ikona 15) a następnie narzędzie "promień" (ikona 16) pozwalające rysować okręgi poprzez definicję punktu środka oraz promienia. W prawym dolnym rogu ekranu programu wprowadzamy wartość promienia - "25" (rysunek obok) w polu oznaczonym literą "p" i potwierdzamy klawiszem "Enter".

Wybieramy z klawiatury klawisz "k" lub z przybornika narzędziewego ikonę "klawiatura" (ikona 11) i w oknie wprowadzania współrzędnych wprowadzamy wartości "x = 50" i "y = 0" (rysunek obok). Zatwierdzamy dane przyciskiem "OK". Okrąg został wstawiny. Klikamy przycisk "Powrót" i kończymy rysowanie okręgów.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy i wracamy do głównego panelu narzędziowego.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 9) i przywracamy na ekran cały rysunek.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "wycinek" (ikona 10) i zaznaczamy, klikając lewym klawiszem myszy obszar z narysowanym właśnie okręgiem.

W górnym przyborniku narzędziowym zmieniamy warstwę (ikona 2) na 4, styl linii (ikona 5) na 4 - punktowy, grubość linii (ikona 4) na 2 a kolor linii na niebieski (ikona 7).

Z lewego przybornika narzędziwego wybieramy narzędzie "linia" (ikona 12). Następnie wybieramy narzędzie "osie symetrii" (ikona 17) pozwalające automatycznie rysować osie symetrii wybranych okręgów. W otwartym oknie wybieramy przycisk "wrysowanie" (rysunek obok) i klikamy lewym klawiszem myszy na linii okręgu. Osie symetrii zostały wstawione. Klikamy prawym klawiszem myszy i kończymy rysowanie osi symetri przyciskiem "powrót".

Klikamy prawym klawiszem myszy i wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

W celu wykonania zarysu wpustu posłużymy się liniami pomocniczymi.

W górnym przyborniku narzędziowym zmieniamy warstwę (ikona 2) na 3, styl linii (ikona 5) na 1 - ciągły a kolor linii na czerwony (ikona 8).

Z głównego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "meny linia" (ikona 12). Następnie wybieramy narzędzie "pojedyncza" (ikona 13). W celu określenia punktu odniesienia wybieramy narzędzie "konstrukcje" (ikona 18) pozwalające określić punkty charakterystyczne obiektu. Wybieramy punkt leżący na przecięciu poziomej osi symetrii okręgu i linii okręgu z prawej jego strony (rysunek obok).

Klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy z panelu narzędziowego narzędzie "klawiatura" (ikona 11) lub wciskamy na klawiaturze klawisz "k". Ustalamy współrzędne początku linii pomocniczej wprowadzając w otwarym oknie "x = 0" i "y = 5". Zatwierdzamy dane przyciskiem "OK". Następnie wprowadzamy współrzedne końca linii - "x = -20" i "y = 0". Zatwierdzamy dane przyciskiem "OK" a następnie kończymy rysowanie linii pomocniczej klikając przycisk "powrót".

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy. W górnym przyborniku narzędziowym zmieniamy grubość linii (ikona 4) na 5 i kolor linii na biały (ikona 6). Z prawego panelu narzędziowego wybieramy narzędzie "prostokąt 2 rogi" (ikona 19) pozwalające rysować prostokąty poprzez określenie współrzędnych dwóch przeciwległych rogów. Określamy pierwszy punkt zaczepienia wybierając narzędzie "przecięcie" (ikona 14) i klikamy na przecięciu linii pomocniczej i okręgu. Wciskamy na klawiaturze klawisz "k" lub wybieramy narzędzie "klawiatura" (ikona 11). Wprowadzamy współrzędne drugiego narożnika - "x = -5" i "y = -10". Potwierdzamy dany przyciskiem "OK". Kończymy wprowadzanie danych przyciskiem "powrót".

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy wracając do głównego przybornika narzędziowego.

Wybieramy narzędzie "kasowanie" (ikona 20) i usuwamy linię pomocniczą klikając na niej prawym klawiszem myszy.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "menu edycja" (ikona 21) a następnie narzędzie "wycinanie 2" (ikona 22). Kasujemy zbędne linie (prawy bok prostokąta i fragment okręgu ograniczony prostokątem) klikając na nich lewym klawiszem myszy (rysunek obok).

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy i wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 9) i przywracamy cały rysunek na ekran.

W celu oznaczeniu miejsca kładu zmieniamy grubość linii (ikona 4) na 7. Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "menu linia" (ikona 11) a następnie narzędzie "pojedyncza" (ikona 13) i rysujemy dwie linie o długości 10 mm (dwa punkty siatki) leżące w osi pionowej przecinającej miejsce gdzie na wale jest wrysowany wpust.

Klikając dwa razy klawiszem myszy kończąc rysowanie linii i wracając do głównego przybornika narzędziowego.

Wybieramy narzędzie "odnośnik" (ikona 23) przy pomocy, którego możemy tworzyć odnośniki z tekstem. Wprowadzamy w polu tekstowym tekst odnośnika - "A" pozostawiając resztę ustawień bez zmian (rysunek obok). Wybieramy przycisk "tworzenie". Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "element" (ikona 25). Przysuwamy kursor do górnej linii oznaczenia miejsca tworzenia kładu. Kursor przyczepia się do linii. W odległości ok. 2/3 długości klikamy lewym klawiszem myszy zaczepiając pierwszy punkt odnośnika. Ważne jest aby punkt ten leżał jednocześnie w punkcie sietki. W tym celu dobrze jest zmienić ustawienia siatki wprowadzając w pola dx i dy wartość 1. Przesuwamy kursor w lewo po punktach siatki na odległość ok. 10mm. Klikamy lewym klawiszem myszy tworząc drugi punkt odnośnika. Klikamy prawym klawiszem myszy i ustawiamy tekst względem odnośnika. Po ustawieniu pozycji klikamy lewym klawiszem myszy i wstawiamy tekst odnośnika. Podobnie postępujemy z dolną linią oznaczającą miejsce tworzenia kładu. Kończymy tworzenie odnośników wybierając przyciesk "powrót".

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "linia tekstu" (ikona 24). W otwartym oknie wprowadzamy w pole tekstu, tekst "A-A" i klikamy przycisk "OK". Kotwiczymy tekst klikając lewym klawiszem myszy nad osią pionową kłądu. Klikamy prawym klawiszem myszy i kończymy wprowadzanie tekstu wybierając przycisk " powrót"

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy kończąc rysowanie stycznych i wracając do głównego przybornika narzędziowego.

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę zapisu (ikona 25) i potwierdzając nadpisanie istniejącego pliku.

Po piątej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: