Wymiarowanie poziome

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   8 przecięcie dwóch linii
2 wybór warstwy   9 menu wymiarowania
3 wybór pisaka plotera   10 konfiguracja atrybutów wymiarowania
4 wybór grubości linii   11 wymiarowanie poziome
5 wybór stylu linii   12 kursor w punkcie siatki
6 wybór koloru linii   13 zapisanie rysunku
7 wczytanie całego rysunku na ekran  

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Po wczytaniu rysunku, w górnym przyborniku zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę - 6. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 2 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W tym przypadku będzie to kolor czerwony - (ikona 6).

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "Menu wymiarowanie" (ikona 9), a następnie "Konfiguracja atrybutów wymiarowań" (ikona 10). Program otworzy poniższe okno dialogowe, w którym ustawiamy wygląd linii wymiarowej.

Opis poszczególnych elementów konfiguracyjnych (liczby przy poszczególnych polach na rysunku obok odpowiadają numerom poniższej listy):

 1. określenie położenia tekstu wymiaru względem linii
 2. deklarowanie ustawienia wymiaru względem linii
 3. wskazanie, który element linii ma być rysowany - jeżeli żadne pole nie jest podświetlone tworzona jest kompletna linia
 4. określanie układu strzałek i linii wymiarowej
 5. włączanie lub wyłączanie wewnętrznej linii wymiarowej
 6. zamalowywanie końców linii wymiarowej. Działa dla końców typu: strzałka lub kółko
 7. określanie sposobu umieszczenia tekstu wymiaru względem linii wymiarowej. Wartość może być umieszczona równolegle do linii wymiarowej lub równolegle do osi X.
 8. wybór jednego z sześciu dostępnych w programie MegaCAD sposobów zakończenia linii wymiarowych
 9. dostępne w tym polu pozwalają na wprowadzenie przed wymiar symbolu średnicy lub promienia
 10. wydłużanie tekstu wymiaru o część ".00". Oczywiście takie dopisanie musi zgadzać się z ilością zer zadeklarowaną w polu dwunastym
 11. przenoszenie cyfr z miejsc od trzeciego po przecinku do góry
 12. ustalanie dokładności z jaką będą wstawiane wymiary
 13. wpisywanie tolerancji liczbowej i tekstowej
 14. ustawianie długości linii odnoszącej nad linią wymiarową
 15. ustawianie długości linii odnoszącej (od linii wymiarowej do obiektu) w przypadku wartości dodatniej (wartość ujemna - odległość od wskazanego punktu do początku linii odnoszącej)
 16. wymiarowanie w podanej skali. Po wprowadzeniu wartości, wymiary są przez nią mnożone

Dodatkowymi elementami okienka są:

 • klawisz "Wczytanie" - wczytanie jednej z wcześniej zapamiętanych konfiguracji;
 • klawisz "Zapisanie" - zapisanie pod wprowadzoną nazwą aktualnej konfiguracji;
 • klawisz "Przejąć" - przejęcie konfiguracji od linii istniejącej już na rysunku;
 • klawisz "FONT" - ustawienie parametrów liter (krój, wysokość, szerokość itp.);
 • klawisz "<-AT." - ustawianie wielkości zakończeń (strzałek itp.)

Parametry konfiguracyjne wymiarowania wybieramy jak na rysunku poniżej.

Dodatkowo wybieramy przycisk "FONT" i konfigurujemy ustawienia czcionek (rysunek obok). Następnie potwierdzamy ustawienia klikając przycisk "OK". W oknie atrybutów wymiaru klikamy na przycisk "Zapisanie" i w polu tekstowym wpisujemy nazwę ustawień - "wałek". Potwierdzamy przyciskiem "OK" wracając do okna atrybutów wymiaru. Potwierdzamy konfigurację atrybutów wymiaru przyciskiem "OK"

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "poziomo" (ikona 11) a następnie narzędzie "przecięcie" (ikona 8). Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy przecięcie fazowania w narożniku 1 z linią pionową. Następnie klikamy lewym klawiszem myszy w narożniku nr 2 i wyciągamy do góry, po punktach siatki linię wymiarową. Linię kotwiczymy klikając lewym klawiszem myszy. W przypadku gdy nie poruszamy się po punktach siatki wciskamy z klawiatury klawisz "g" (rysowanie po punktach siatki) lub wybieramy z panelu narzędziowego narzędzie "siatce" (ikona 12).

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 3 i wyciągamy kolejny wymiar kotwicząc go w linii poprzedniego wymiaru lewym klawiszem myszy.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 4 i wyciągamy kolejny wymiar kotwicząc go w linii poprzedniego wymiaru lewym klawiszem myszy.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 5 i wyciągamy kolejny wymiar kotwicząc go w linii poprzedniego wymiaru lewym klawiszem myszy.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 6 i wyciągamy kolejny wymiar kotwicząc go w linii poprzedniego wymiaru lewym klawiszem myszy.

Klikamy prawym klawiszem myszy kończymy wymiarowanie łańcucha.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 1 kotwicząc punkt początkowy kolejnego wymiaru.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 6 i wyciągamy wymiar kotwicząc go nad poprzednimi liniami pomiarowymi lewym klawiszem myszy.

Klikamy prawym klawiszem myszy kończymy wymiarowanie łańcucha.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 7a kotwicząc punkt początkowy kolejnego wymiaru.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 7 i wyciągamy wymiar w dół kotwicząc go lewym klawiszem myszy.

Klikamy prawym klawiszem myszy kończymy wymiarowanie łańcucha.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 7 kotwicząc punkt początkowy kolejnego wymiaru.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 8 i wyciągamy wymiar w dół w linii poprzedniego wymiaru kotwicząc go lewym klawiszem myszy.

Klikamy prawym klawiszem myszy kończymy wymiarowanie łańcucha.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 9 kotwicząc punkt początkowy kolejnego wymiaru.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 10 i wyciągamy wymiar do góry kotwicząc go lewym klawiszem myszy.

Klikamy prawym klawiszem myszy dwa razy kończąc wymiarowanie łańcucha i wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) i przywracamy na ekran cały rysunek.

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę zapisu (ikona 13) i potwierdzając nadpisanie istniejącego pliku.

Po siódmej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: