Wymiarowanie fazowań i łuków

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   11 wymiarowanie fazy
2 wybór warstwy   12 wymiarowanie promienia
3 wybór pisaka plotera   13 miejsce wskazane na elemencie
4 wybór grubości linii   14 edycja tekstu wymiaru
5 wybór stylu linii   15 zmiana położenia tekstu wymiarowego
6 wybór koloru linii   16 kursor w punkcie siatki
7 wczytanie całego rysunku na ekran   17 odnośnik tekstowy ze strzałką
8 wycinek rysunku   18 wybór końca linii
9 menu wymiarowania   19 środek obiektu
10 konfiguracja atrybutów wymiarowania   20 zapisanie rysunku

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Po wczytaniu rysunku, w górnym przyborniku zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę - 6. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 2 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W tym przypadku będzie to kolor czerwony - (ikona 6).

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "Menu wymiarowanie" (ikona 9), a następnie "Konfiguracja atrybutów wymiarowań" (ikona 10). Program otworzy okno dialogowe, w którym ustawiamy wygląd linii wymiarowej. W oknie tym klikamy przycisk "wczytanie" i w otwartym oknie wybieramy z listy "wałek". Potwierdzamy wybór przyciskiem "OK".

Parametry konfiguracyjne wymiarowania wybieramy jak na rysunku poniżej.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "sfazowanie" (ikona 11) a następnie z górnego panelu narzędziowego "wycinek" (ikona 8). Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy obszar obejmujący fazowanie nr 1.

Zaznaczamy fazowanie nr 1 klikając lewym klawiszem myszy przy jego lewym końcu. Następnie zaznaczamy lewy koniec fazowania. W tym celu wybieramy z przybornika narzędziowego narzędzie "koniec" (ikona 18) lub wybieramy z klawiatury klawisz "e" i klikamy na nim lewym klawiszem myszy.

W celu zdefiniowania konta oraz położenia odnośnika wybieramy z przybornika narzędziowego narzędzie "środek" (ikona 19) i klikamy lewym klawiszem myszy zaznaczając środek fazowania.

Wyciągamy wymiar kąta po punktach siatki na lewo i do góry. W przypadku gdy nie poruszamy się po punktach siatki, wybieramy z przybornika narzędzie "siatce" (ikona 16) lub z klawiatury klawisz "g". Wymiar kotwiczymy klikając w wybranym miejscu lewym klawiszem myszy.

Przy pomocy zestawu strzałek w prawym dolnym rogu okna aplikacji (rysunek obok) przesuwamy widok w oknie do fazowania nr 4 i powtarzamy operację wymiarowania wyciągając wymiar na prawo i do góry.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) i przywracamy na ekran cały projekt.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy wracając do głównego panelu narzędziaowego.

Wybieramy z przybornika narzędziowego narzędzie "odnośnik" (ikona 17). W polu tekstowym wpisujemy "6x63,43º" (znak "º" uzyskujemy wprowadzając z klawiatury numerycznej z wciśnietym lewym klawiszem - "Alt" cyfry "0248"). Odznaczenie pola "tekst równoległy" pozwala wprowadzić tekst rónolegle do ostatniego odcinka odnośnika. Wybieramy przycisk "tworzenie".

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "środek" (ikona 19) i klikamy lewym klawiszem myszy zaznaczając środek fazowania nr 3. Wyciągamy odnośnik na prawo i w dół poruszając się po punktach siatki.

Klikając lewym klawiszem myszy tworzymy punkt załamania krzywej. Prowadzimy poziomą linię na prawo. Klikamy lewym klawiszem myszy tworząc prostą o długości większej niż długość prostokąta podczepionego do kursora.

Klikamy prawym klawiszem myszy kończą tworzenie łamanej. Ustawiamy tekst nad prostą pozimą i klkając lewym klawiszem myszy kotwiczymy go. W oknie dialogowym wybieramy przycisk "powrót" kończąc tworzenie odnośnika.

Teraz należy zmodyfikować wymiar dwóch pierwszych fazowań dopisując do kąta głębokość fazy.

Wybieramy z przybornika narzędziowego narzędzie "menu wymiarowanie" (ikona 9). Następnie wybieramy narzędzie "edycja tekstu wymiaru" (ikona 14). Klikamy lewym klawiszem myszy na tekście wymiaru fazowania nr 1. W polu tekstowym przed parametrem kąta dopisujemy "2x" (rysunek obok) i wybieramy przycisk "OK".

Klikamy lewym klawiszem myszy na tekście wymiaru fazowania nr 4 i powtarzamy operację. Na koniec klikammy prawym klawiszem myszy i kończymy tryb edycji tekstu.

Teraz przystąpimy do wymiarowania łuków.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "konfig. atryb. wymiaru" (ikona 10) i zmieniamy ustawienia jak na rysunku niżej.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "R jako odnośnik" (ikona 12). Z górnego panelu narzędziowego wybieramy narzędzie "wycinek" i powiększamy obszar przy łuku nr 2 klikając lewym klawiszem myszy dwa przeciwstawne narożniki tego obszaru.

Lewym klawiszem myszy wybieramy na rysunku łuk. Następnie z panelu narzędziowego wybieramy narzędzie "element" (ikona 13) i zaznaczamy punkt, w stronę którego będzie skierowany grot strzałki mniej więcej w środkowej części łuku. Aby był on skierowany w stronę istniejącego łuku (a nie w stronę jego dopełnienia) należy zaznaczyć lewym klawiszem myszy punkt na zewnątrz łuku (na rysunku program pokazuje wybierany kierunek). Wyciągamy wymiar do góry i na lewo po punktach siatki i kotwiczymy go klikając lewym klawiszem myszy.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy i wracamy do głównego panelu narzędziowego.

Z górnego przybornikaaska narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) i przywracamy na ekran cały rysunek.

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę zapisu (ikona 20) i potwierdzając nadpisanie istniejącego pliku.

Po dziewiątej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: