Na rysunkach technicznych maszynowych wymiary liniowe podaje się w milimetrach, przy czym oznaczenie "mm" pomija się, nawet gdy wymiarowa podana jest z dokładnością do trzech znaków dziesiętnych za przecinkiem. W przypadku zastosowania innych jednostek, podaje się je za liczbą wymiarową.

Wymiary kątowe podaje się w stopniach, minutach i ewentualnie sekundach, przy czym w postaci ułamkowej mogą występować jedynie sekundy.

Liczby wymiarowe określające wymiary nominalne pisze się pismem normalnym o wysokości co najmniej 3,5 mm, a ułąmki zwyczajne i odchyłki graniczne pismem o jeden stopień mniejszym, lecz nie mniej niż 2,5 mm.

Na wszystkich rysunkach wykonanych na jednym arkuszu i w jednakowej podziałce liczby powinny miećjednakową wysokośćn niezależnie od wielkości rzutów i wartości wymiarów.

Liczby wymiarowe pisze się nad liniami wymiarowymi w odległości 0,5 - 1,5 mm od nich, mniej więcej na środku. Należy unikać umieszczania liczb wymiarowych dokładnie jednej nad drugą. Jeżeli linia wymiarowa jest krótka, to liczbęwymiarową można napisaćnad jej przedłużeniem, w zasadzie z prawej strony.

Liczby wymiarowe małych wymiarów - gdy brak miejsca - pisze się nad liniami odniesienia. Należy unikać umieszczania liczb wymiarowych na liniach zarysu przedmiotu, osiach i liniach kreskowania przekrojów. Jeżeli jest to konieczne, to trzeba w miejscach gdzie mają być napisane liczby wymiarowe lub narysowane groty, przerwać linie rysunku.

Przy wymiarowaniu długości przedmiotu przerwanego na rysunku linii wymiarowej nie przerywa się.

Gdy liczba wymiarowa nie odpowiada podziałce rysunkowej, to tę liczbę należy na rysunku podkreślić. Wymiary mające charakter informacyjny, jak np. wymiary zamykające łąńcuch wymiarowy pisze się w nawiasach, zaś wymiary teoretyczne, których na rysunkać nie toleruje się, ujmuje się w ramki.