Do wykonania rysunków technicznych maszynowych służą linie:

 • Ciągła
 • Kreskowa
 • Punktowa
 • Dwupunktowa
 • Falista
 • Zygzakowata

Poza tym rozróżnia się linie bardzo grube, grube i cienkie.
Grubość linii należy dobierać głównie w zależności od wielkości rysunku przedmiotu, stopnia złożoności jego budowy i przeznaczenia. Wybrana grupa grubości powinna być jednakowa dla wszystkich rysunków wykonanych na jednym arkuszu i w jednej podziałce.

Grubość linii rysunkowych w mm
Nazwa linii Grupa linii
2 3 4 5
bardzo gruba 1,0 1,4 2,0 2,0
gruba 0,5 0,7 1,0 1,4
cienka 0,18 0,25 0,35 0,5

Linie kreskowe i punktowe powinny zaczynać się i kończyć kreskami, linie kreskowe i punktowe powinny przecinać się i łączyć kreskami, załamania i wygięcia linii kreskowych i punktowych należy wykonać kreskami. W równoległych liniach kreskowych i punktowych położonych blisko siebie przerwy między elementami linii powinny być wzajemnie przesunięte. Dotyczy to także zygzaków w równoległych liniach zygzakowatych.

Poszczególne rodzaje i grubości linii rysunkowych mają następujące zastosowania:

 • Linia ciągła bardzo gruba służy do rysowania połączeń lutowanych i klejonych, linii wykresowych
 • Linia ciągłą gruba służy do rysowania widocznych krawędzi i wyraźnych zarysów przedmiotów w widokach i przekrojach, zarysu kładów przesuniętych, krótkich kresek oznaczających końce śladów płaszczyzn przekrojów i miejsc załamania tych płaszczyzn, zarysów powierzchni obrabianych na rysunkach operacyjnych i zabiegowych, linii obramowania arkusza, linii wykresowych.
 • Linia ciągła cienka służy do rysowania linii wymiarowych, pomocniczych linii wymiarowych, innych linii pomocniczych, np. linii odniesienia, kreskowania przekrojów, zarysów kładów miejscowych, zarysów a rdzeni gwintów, linii den rowków w wałkach wielowypustowych oraz linii a den wrębów kół zębatych, ślimaków i innych przedmiotów mającyh szereg powtarzających się regularnych wgłębień, osi kół o średnicy mniejszej niż12 mm oraz innych osi przedmiotów o wymiarze a mniejszym niż 12 mm, przekątnych prostokątów, kwadratów i trapezów utworzonych przez widoczne płaskie powierzchnie przedmiotów mających oś symetrii, linii przenikania w miejscach łagodnie zaokrąglonych przejść z jednej powierzchni w drugą, zarysów powierzchni nie obrabianych na rysunkach operacyjnych i zabiegowych, znaków chropowatości, ramek oznaczeń tolerancji kształtu i położenia, linii ograniczających powiększony szczegół budowy przedmiotu, zarysów przedmiotów przyległych, dorysowanych dla celów orientacyjnych.
 • Linia kreskowa służy do rysowania niewidocznych krawędzi i zarysów przedmiotów, linii wykresowych. Linia punktowa gruba służy do rysowania linii zaznaczających powierzchnie podlegające obróbce cieplnej lub powierzchniowej, linii wykresowych.
 • Linia punktowa cienka służy do rysowania osi symetrii i śladów płaszczyzn symetrii, linii podziałowych w kołach zębatych, ślimakach, gwintach itd., osi okręgów o średnicach ponad 12 mm oraz innych osi przedmiotów o wymiarze a > 12 mm, linii wykresowych.
 • Linia dwupunktowa cienka służy do rysowania skrajnych położeń części ruchomych, zarysów przedmiotów przyległych, dorysowanych dla celów orientacyjnych, pierwotnego kształtu przedmiotu, ostatecznego kształtu przedmiotu, linii gięcia przedmiotu przedstawionego w rozwinięciu, linii osi ciężkości.
 • Linia falista służy do rysowania linii urwania i przerwania przedmiotów, gdy linie te rysuje się odręcznie, linii ograniczających przekroje cząstkowe.
 • Linie zygzakowate służą do rysowania tych samych linii co linia falista, ale stosuje się ją w zasadzie wtedy, gdy linie te są rysowane maszynowo. Linią tą można również wykonywać dłuższe linie urwania i przerwania przedmiotów przy ręcznym rysowaniu, ale wtedy trzeba linie te rysować przy linijce.