Rzutami przedmiotów mogą być zarówno widoki przedstaiające ich zewnętrzne kształty, jak i przekroje, które pokazują budowę wewnętrzną przedmiotów wydrążonych.

Linia wymiarowa jest to cienka linia prosta lub łukowa zakończona grotami dotykającymi ostrzem linii rysunkowych w punktach, których odległość ma być na rysunku podana. Długość grotu powinna wynosić 6 - 8 grubości linii zarysu przedmiotu, lecz nie mniej niż 2,5 mm. Groty można równieżrysować niezaczernione (rysunek odręczny).

W zasadzie ostrza grotów powinny dotykać od wewnątrz linii. między którymi wymiar ma być podany. W przypadku braku miejsca groty można umieszczać na zewnątrz tych linii, na przedłużeniach linii wymiarowych.

Dopuszczalne jest zastępowanie grotów cienkimi kreskami o długości co najmniej 3,5 mm, nachylonymi pod kątem 45º do linii wymiarowych, lub kropkami o średnicy ok. 1 mm.

Ponieważ wymiary na rysunku powinny być czytelne, większość wymiarów umieszcza się zwykle poza zarysem przedmiotu, posługując się pomocniczymi liniami wymiarowymi (niedopuszczalne jest przecinanie się linii wymiarowych i zarysu przedmiotu). Są to linie cienkie ciągłe będące albo przedłużeniem linii rysunku, albo stycznymi do nich i przeciągnięte 0 2 - 3 mm za punkt ich zetknięcia się z linią wymiarową.

Pomocnicze linie wymiarowe mogą się przecinać i można je przerywać gdy przecinają napis. Jeżeli pomocnicza linia wymiarowa przechodzi przez zakreskowane pole przekroju, to jej kierunek nie może być zgodny z kierunkiem kreskowania.

Linia wymiarowa powinna być zawsze równoległa do kierunku wymiaru, natomiast pomocnicze linie wymiarowe są zwykle prostopadłe do kierunku wymiaru.