Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne swobodne, tj. takie, których dopuszczalne odchyłki nie zostały liczbowo określone, należy traktować jak wymiary stolerowane w głąb materiału (w przypadku półwyrobów - na zewnątrz materiału). Oznacza to, że wymiar nominalny określa maksimum materiału (w przypadku półwyrobów - minimum).

Niektóre wymiary mieszane i pośrednie należy traktować jako wymiary stolerowane symetrycznie o nie określonych liczbowo odchyłkach.

Przyjęcie takich założeń umożliwia nietolerowanie na rysunkach wszystkich wymiarów mniej ważnych. Aby jednak przy wykonywaniu części maszynowych odchyłki rzeczywiste wymiarów swobodnych nie były zbyt duże, dopuszcza się tylko wykonywanie wymiarów swobodnych z dokładnością odpowiadającą szeregom tolerancji IT12 do IT16, do wyboru w zależnośi od charakteru i dokładności ogólnej produkowanych wyrobów. W budowie maszyn przyjmuje się zwykle zalecaną 14 klasę dokładności i wtedy dopuszczalne odchyłki wymiarów swobodnych nie mogą przekraczać:

  • dla wymiarów wewnętrznych - odchyłek odpowiadających otworom H14
  • dla wymiarów zewnetrznych - odchyłek odpowiadających wałkom h14

Zamiast odchyłek z klas 12 do 16 można stosować odchyłki zaokrąglone. Odchyłki te należy także stosować do wymiarów mieszanych i pośrednich.

Odchyłki nietolerowanych ścieć krawędzi i ich promieni zaokrągleń należy przyjmować z klas 12 - 17.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nietolerowanych podaje się w dokumentacji konstrukcyjnej w postaci jednego zapisu ogólnego dla wszystkich części wyrobu.