Pasowaniem nazywa się charakter współpracy połączonych części: obejmującej i bejmowanej, określony różnicą ich wymiarów przed połączeniem.

Rozróżnia się trzy grupy pasowań:

  • pasowania luźne, w których występuje zawsze luz, który w granicznym przypadku równy jest zeru,
  • pasowania mieszane, w których występować zarówno luz, jak i wcisk,
  • pasowania ciasne, w których występuje zawsze wcisk (ujemny luz).

Przy wpisywaniu na rysunek tolerancji wspólnego wymiaru nominalnego połączonych części można korzystać z jednej linii wymiarowej, przy czym:

  • w przypadku tolerowania symbolowego - za wspólnym wymiarem nominalnym umieszcza się symbol pasowania składający się z symbolu tolerancji wymiaru wewnętrznego i symbolu tolerancji wymiaru zewnętrznego, napisanych w postaci ułamka.

  • w przypadku tolerowania liczbowego stolerowany wymiar wewnętrzny pisze się nad linią wymiarową, a wymiar zewnętrzny pod nią, poprzedzając je wskazówkami, który wymiar której z połączonych części dotyczy.