Rozróżnia się przekroje proste, powstałe przez przesunięcie przedmiotu jedną płaszczyzną, i przekroje złożone, powstałe przez przecięcie przedmiotu dwiema lub więcej płaszczyznami.

Przekroje złożone dzieli się na łamane i stopniowe.

Przekrój łamany jest to przekrój dwiema lub więcej płaszczyznami, których ślady tworzą linię łąmaną o kątach rozwartych. Przekrój taki sprowadza się do jednej płaszczyzny, przy czym, gdy nie budzi to wątpliwości, części ukośne przekroju można skrócić.

Przekrój stopniowy jest to przekrój dwiema lub więcej płaszczyznami równoległymi. Na rzucie takiego przekroju przedstawia się tylko części przedmiotu leżące w tych płaszczyznach.

Poza tym rozróżnia się przekroje pionowe, prostopadłe do płąszczyzny rzutów z góry, poziome, równoległe do płaszczyzny rzutów z góry i ukośne oraz wzdłużne i poprzeczne.