Podział rysunków technicznych maszynowych można przeprowadzić wg wielu kryteriów. Mnogość tych kryteriów spowodowała, że wszystkie dotychczasowe próby stworzenia klasyfikacji rysunków maszynowych miały charakter teoretyczny i nie doprowadziły do poprawnego rozwiązania tego zagadnienia.

Według sposobu przedstawienia podmiotu rysunki techniczne maszynowe dzieli się na:

 • Szkic - przedstawienie przedmiotu wykonane odręcznie i stanowiące zwykle podstawę do wykonania rysunku
 • Rysunek - przedstawienie przedmiotu wykonane w określonej podziałce i przy użyciu przyborów rysunkowych
 • Schemat - przedstawienie w sposób uproszczony zasady działania lub budowy mechanizmu maszyny lub urządzenia
 • Plan - przedstawienie rozmieszczenia maszyn, urządzeń lub instalacji
 • Wykres - przedstawienie zależności między dowolnymi wielkościami zmiennymi

Według metody rzutowania rysunki techniczne maszynowe dzieli się następująco:

 • Rysunek rzutowy - rysunek przedstawiający przedmiot w rzutach prostokątnych na wzajemnie prostopadłe płaszczyzny
 • Rysunek aksonometryczny - rysunek przedstawiający przedmiot w rzucie aksonometrycznym jednowymiarowym albo dwuwymiarowym prostokątnym lub ukośnym
 • Rysunek perspektywiczny - rysunek przedstawiający przedmiot w rzucie perspektywicznym

Według stopnia złożenia przedmiotu rysowanego rysunki techniczne maszynowe dzieli się w następujący sposób:

 • Rysunek złożeniowy - rysunek przedstawiający wszystkie podzespoły i części zespołu w złożeniu. Rysunki zespołu bywają często nazywane rysunkami złożeniowymi zespołu
 • Rysunek częściowy - rysunek przedstawiający fragment całego wyrobu lub zespołu
 • Rysunek części - rysunek przedstawiający jedną część maszynową

Według przeznaczenia rysunki techniczne maszynowe dzieli się na produkcyjne i specjalne. Do rysunków produkcyjnych zalicza się:

 • zestawieniowy - rysunek złożony lub zespołowy z wymiarami wszystkimi innymi danymi potrzebnymi do wykonania wszystkich części i ich zmontowania. Rysunek taki jest więc połączeniem rysunku złożeniowego i rysunku wykonawczego części składowych
 • Rysunek wykonawczy - rysunek części zawierający wszystkie dane potrzebne do jej wykonania
 • Rysunek bezwymiarowy - rysunek wykonawczy z liniami wymiarowymi. Lecz bez liczb wymiarowych, przedstawiający jeden z przedmiotów o jednakowych kształtach, ale różniących się wielkością. Na rysunku takim nie obowiązuje zachowanie podziałki
 • Rysunek zabiegowy (operacyjny) - rysunek zawierający wszystkie dane potrzebne do wykonania jednego zabiegu technologicznego lub operacji
 • Rysunek czynnościowy - rysunek zawierający wszystkie dane potrzebne do wykonania jednej czynności technologicznej
 • Rysunek montażowy - rysunek zawierający wszystkie dane potrzebne do montażu zespołu lub wyrobu
 • Rysunek surówki - rysunek przedstawiający przedmiot w stanie surowym

Do rysunków specjalnych zalicza się rysunki:

 • Rysunek instalacyjny - rysunek przedstawiający rozmieszczenie elementów instalacji i sposobu ich łączenia
 • Rysunek sytuacyjny - rysunek przedstawiający położenie przedmiotu, który jest podmiotem rysunku, względem sąsiadujących przedmiotów
 • Rysunek fundamentowy - rysunek przedstawiający fundament oraz sposób zamocowania na nim maszyn lub urządzeń
 • Rysunek ogólnowymiarowy - rysunek zawierający tylko główne wymiary przedmiotu, ważne ze względu na przeznaczenie rysunku
 • Rysunek patentowy - rysunek będący częścią dokumentacji patentowej, wykonany wg wymagań Urzędu Patentowego
 • Rysunek ofertowy - rysunek będący częścią dokumentacji ofertowej
 • Rysunek katalogowy - rysunek przeznaczony do umieszczenia w katalogu
 • Rysunek poglądowy - rysunek przedstawiający tylko istotne cechy przedmiotu
 • Rysunek pokazowy - rysunek o tematyce technicznej przeznaczony do celów pokazowych, szkoleniowych
 • Rysunek reklamowy - rysunek o tematyce technicznej przeznaczony do celów reklamowych
 • Rysunek przezroczowy - rysunek przeznaczony do wykonania przeźrocza
 • Rysunek drukarski - rysunek przeznaczony do wykonania klisz drukarskich

W zależności od cech charakterystycznych rysunku i przeznaczenia może on być zaliczony do dwóch lub więcej wymienionych grup.