W rysunku technicznym maszynowym połączenia spawane przedstawia się w sposób uproszczony, przy czym stosuje się jeden z trzech stopni uproszczenia.

W uproszczeniach I stopnia, w przekroju poprzecznym połączenia spawanego zarysy części łączonych nie ulegające pzretopieniu oraz zewnętrzne zarysy spoin rysuje się linią grubą, a zarysy części łączonych podlegające przetopieniu podczas spawania rysuje się liniami punktowymi, obrazującymi kształt części przygotowanych do spawania. Przekrój spoiny kratkuje się liniami będącymi przedłużeniami linii kreskowania przekrojów obu łączonych części.

Przekroje wzdłużne połączeń spawanych rysuje siętylko w wyjątkowych przypadkach. przy czym przekrój spoiny kratkuje się.

W widoku wzdłużnym od strony lica spoiny połączenie spawane przedstawia się rysując obrys spoiny linią cienką a samą spoinę cienkimi łukami. Gdy obrys spoiny pokrywa się z krawędzią części łączonej, to rysuje się go na tym odcinku linią grubą. Gdy zaś lico spoiny znajduje się po stronie przeciwnej, to spoinę rysuje się:

  • dwiema liniami grubymi orz cienkimi łukami kreskowymi, gdy między częściami łączonymi występuje odstęp,
  • jedną grubą linią i łukami kreskowymi, gdy części łączone stykają się ze sobą,
  • tylko łukami kreskowymi

W widokach nie pokazuje się kształtu części łączonych w stanie przygotowanym do spawania.

Jeżeli rysuje się w widoku bocznym długą spoinę ciągłą, to w celu zmniejszenia pracochłonności wykonania rysunku można ją przedstawić poprzez zaznaczenie kilkoma łukami początku i końca spoiny.

W widokach poprzecznych nie przedstawia się kształtu spoiny, lecz tylko zaznacza się istnienie spoiny.

W przypadkach szczególnych, gdy chodzi o bardzo dokłądne przedstawienie spoiny i jej zwymiarowanie, dopuszcza się narysowanie spoiny albo w przekroju, w podziałce 1:1 lub w powiększeniu z zaznaczeniem linii wtopienia linią cienką, albo w widoku.

W widoku wzdłużnym od strony lica spoiny połączenie spawane przedstawia się rysując obrys spoiny linią cienką a samą spoinę cienkimi łukami. Gdy obrys spoiny pokrywa się z krawędzią części łączonej, to rysuje się go na tym odcinku linią grubą. Gdy zaś lico spoiny znajduje się po stronie przeciwnej, to spoinę rysuje się:

W uproszczeniu II stopnia, w przekroju poprzecznym spoinę zaczernia się, przy czym jeśli między łączonymi częściami występuje luz, to nie uwidacznia się go.

W widoku wzdłużnym od strony lica spoinę ukazuje się rysując linie styku części łączonych linią grubą, a spoinę cienkimi łukami, zaś w widoku od strony przeciwnej do lica spoiny - przedstawia się ją łukami kreskowymi.

W uproszczeniu III stopnia, w przekroju poprzecznym spoinę przedstawia się linią prostą grubą, oddzielającą obie łączone części, pomijając spoinę, ewentualny odstęp między łączonymi częściami i ich kształt po przygotowaniu do spawania. W widoku spoinę przedstawia się również tylko grubą linią.

Miejsca napawane w uproszczeniu I stopnia przedstawia się w przekroju i widoku poprzez zakratkowanie miejsca napawenego a w uproszceniu II stopnia poprzez jego zaczernienie.

Wymiary spoin w przekroju poprzecznym, ich długość i położenie podaje się w zwykły sposób przy użyciu linii wymiarowych na rysunkach w I i II stopniu uproszczenia. W III stopniu uproszczenia wymiarowanie zastępuje się oznaczeniami.

Oznaczenie spoiny składa się ze znaku spoiny (wysokość znaku powinna być w przybliżeniu razy większa od wysokości cyfr) i z podstawowych wymiarów: grubości a spoiny, wpisywanej z lewej strony znaku spoiny, i długości l spoiny, wpisywanej z prawej strony znaku. Grubość spoiny czołowej jest grubością części łączonych lub minimalną odległością od lica spoiny do granicy wtopienia.
Grubością spoiny pachwinowej jest wysokość trójkąta równoramiennego wpisanego w przekrój poprzeczny spoiny. Wymiar ten można zastąpić długością z boku trójkąta, ale wtedy trzeba w oznaczeniu przed wartością liczbową grubości napisać literę z
Pod długością l spoiny rozumie się jej długość o pełnych wymiarach przekroju poprzecznego, czyli czynną długość spoiny - bez kraterów końcowych. Wymiaru l można nie podawać, jeżeli spoina jest ciągła i z rysunku widać jej długość.

Wymiarami podstawowymi podstawowymi spoiny otworowej podłużnej są: szerokość g i długość l, a wymiarem podstawowym spoiny otworowej okrągłej i spoiny punktowej jest jej średnica d.

Gdy spoina jest jednostronna, jej oznaczenie podaje się:

  • nad linią odniesienia - jeżeli strzałka wskazuje lico spiny,
  • pod linią odniesienia , w pozycji odwróconej- jeżeli strzałka wskazuje grań spoiny, przy czym oznaczenie dotyczy spoiny ½V, ½Y lub ½U - kierunek strzałki powinien wskazywać brzeg, który ma być zukosowany.

Spoiny dwustronne oznacza się w następujący sposób:

  • gdy obie spoiny są jednakowe (symetryczne) - znaki obu spoin łączy się, a wymiary podstawowe umieszcza się tylko nad linią odniesienia,
  • gdy spoiny są różne (niesymetryczne) - oznaczenie jednej spoiny umieszcza się nad, a drugiej pod linią odniesienia,
  • przy spoinach krzyżowych - oznaczenie jest połączeniem oznaczeń powyższych.

Gdy złącze spawane ma mieć po tej samej stronie dwie kolejno ułożone spoiny, to znaki spoin rysuje się jeden nad drugim, w kolejności ukłądania spoin, i wymiary każdej spoiny podaje się przy jej znaku, przy czym gdy długość l obu spoin ma byćjednakowa, to podaje się ją tylko raz.
Gdy po obu stronach złącza mają być po dwie spoiny ułożone symetrycznie, to oznacza się je tak jak wyżej podając wymiary tylko przy jednym zestawie symboli.

W razie potrzeby, oznaczenie spoiny można uzupełnić wymiarami dodatkowymi, dotyczącymi przekroju poprzecznego spoiny. Do wymiarów dodatkowych należą: α - kąt ukosowania brzegów, b - odległość między łączonymi częściami, c - wysokość progu, f - szerokość rowka od strony lica spoiny.
Wymiary dodatkowe spoiny wpisuje się nad znakiem rodzaju spoiny lub pod tym znakiem, gdy oznaczenie znajduje się z odwrotnej strony niż lico spoiny.

Spoiny przerywane skłądające się z kilku odcinków wymiaruje się w I stopniu uroszczenia podając długość l odcinków spoiny i odstępy e między nimi. W II i III stopniu uproszczenia podaje się w oznaczeniu spoiny ilość n odcinków spoiny, długość l i odstępy e. Gdy spoina skłąda się z odcinków nie leżący naprzeciw siebie - do oznaczenia dodaje się odstępy Z