Istnieje niezliczona ilość tabliczek rysunkowych, różniących się między sobą kształtem i wielkością, ilością umieszczonych w nich informacji oraz rozmieszczeniem tych informacji w polu tabliczki. Ta ogromna różnorodność tabliczek rysunkowych wynika głównie głównie z tego, że w zleżności od: dziedziny techniki czy branży przemysłowej, wielkości zakładu oraz przeznaczenia tabliczki rysunkowejn najbardzie celowe rozwiązania tabliczek muszą być niekiedy odmienne. Dlatego też nie jest możliwe stworzenie jednej, uniwersalnej tabliczki rysunkowej, można natomiast sprecyzować pewne wytyczne, dotyczące danych jakie powinny znaleźć się w typowej tabliczce rysunkowej.

Rozróżnia się trzy rodzaje tabliczek rysunkowych:

 • tabliczki podstawowe, zawierające najwięcej informacji i przeznaczone do rysunków wykonawczych części oraz do rysunków złożeniowych, montażowych i ogólnowymiarowych,
 • tabliczki zmniejszone, o mniejszej ilości iformacji, umieszczone na schematach i na pierwszych arkuszach dokumentów tekstowych,
 • tabliczki uproszczone, o jeszcze mniejszej ilości informacji, umieszczone na drugich i dalszych arkuszach dokumentów tekstowych. Tabliczki te wolno również umieszczać na drugich i dalszych arkuszach rysunków i schematów kilkuarkuszowych.

Informacje podawane w tabliczce podstawowej grupować należy w trzech strefach, które mogą być wzajemnie usytuowane w poniższej kofiguracji.

C B A   C B   C
A   B
  A

W strefie A należy umieszczać następujące dane:

 1. numer rysunku plus numer arkusza oraz ilość arkuszy
 2. nazwę przedmiotu
 3. nazwę i/lub znak przedsiębiorstwa

W strefie B należy umieszczać następujące dane:

 1. podziałkę rysunku
 2. format arkusza
 3. rodzaj materiału i jego oznaczenie wg normy
 4. zastępuje rysunek nr
 5. zastąpiony przez rysunek nr
 6. masę przedmiotu

ponadto w razie konieczności:

 1. numer rysunku licencyjnego
 2. numer modelu
 3. numer archiwalny
 4. oznaczenie graficzne metody rzutowania
 5. linie jednostki miar inne niż mm
 6. zapis odchyłek wymiarów nietolerowanych

W strefie C:

 1. zapis zmian (oznaczenie zmiany, jej treść, datę i podpis)
 2. informacje administracyjne: stanowiska, nazwiska i podpisy osób odpowiedzialnych za opracowanie rysunku i jego kontrolę normalizacyjną
 3. numer archiwalnydatę pierwszej emisji rysunku

W tabliczce zmniejszonej pomija się informacje: 4, 6, 9, 11, 13, 14 i 15, a w tabliczce uproszczonej podaje się tylko informacje 1 i 16. Dopuszcza się również tabliczki uproszczone zawierające rubryki 1, 2, i 3.

Długość wszystkich tabliczek powinna wynosić co najmniej 185 mm, a wysokość:

 • tabliczki podstawowej - co najmniej 55 mm
 • tabliczki zmniejszonej - co najmniej 40 mm
 • tabliczki uproszczonej - co najmniej 15 mm

Tabliczkę rysunkową umieszcza się w prawym dolnym rogu arkusza, rysując jej zarys oraz linie oddzielające poszczególne rubryki liniami grubymi, zaś linie dzielące rubryki na wiersze i kolumny - liniami cienkimi.

Na rysunkach złożeniowych tabliczkę rysunkową podstawową uzupełnia się umieszczonym nad nią wykazem części, zawierającym kolumny:

 • Nr pozycji - zawiera kolejne numery, którymi części lub zespoły oznaczone są na rysunku, przy czym numeracja części zaczyna się od dołu ku górze.
 • Nazwa - zawiera nazwę części lub zespołu lub oznaczenie normy w przypadku części znormalizowanych
 • Ilość - zawiera ilość sztuk jednakowych części lub podzespołów wchodzących w skład narysowanego przedmiotu
 • Oznaczenie - zawiera numer rysunku części lub zespołu, albo numer normy części znormalizowanej
 • Materiał - zawiera oznaczenie materiału wg odpowiedniej normy
 • Uwagi - zawiera dane uzupełniające