Połączenia zgrzewane można rysować w dużych stopni uproszczenia, przy czym każdy z nich umożliwia określenie wszystkich istotnych cech połączenia.

Uproszcenia I stopnia stosuje się tylko wtedy, gdy konieczne jest przedstawienie szczegółów połączenia w sposób obrazowy. We wszystkich pozostałych przypadkach połączenia zgrzewane przedstawia się w II stopniu uproszczenia.

Jeżeli połączenie zgrzewane rysuje się w dwóch lub więcej rzutach, to na wszystkich rzutach musi być ono przedstawione w tym samym stopniu uproszczenia, natomiast jeżeli na jednym rysunku występuje kilka połączeń zgrzewanych, to mogą one być przedstawione w różnych stopniach uproszczenia.

Na rysunkach złożeniowych można połączeń zgrzewanych nie rysować, jeśli rysunek staje się dzięki temu przejrzystszy i jeśli istnieją odrębne rysunki części zgrzewanych, z zaznaczonymi na nich zgrzeinami.

W uproszczeniu I stopnia połączenia zgrzewane czołowe rysuje się w ten sposób, że w rzucie uwidaczniającym grubość elementów zgrzewanych przedstawia się zmiany w ich kształcie powstałe w wyniku zgrzewania, samą zaś zgrzeinę rysuje się linią ciągłą o grubości dwa rzy większej od linii zarysu przedmiotu. W rzucie pokazującym długość połączenia zgrzeinę zaznacza się linią grubą.

Przy rysowaniu połączeń zgrzewanych zakłądowych, w rzucie uwidaczniającym grubość elementów zgrzewanych zgrzeinę przedstawia się w postaci zaczernionego owalu, a jeśli elementy łączone są zaczernione - w postaci pustej przestrzeni obejmującej zgrzeinę. W rzucie, w którym uwidoczniona jest długość szwu, zgrzeinę liniową rysuje się linią ciągłą dwa razy grubszą od linii zarysu lub linią kreskową o tej samej grubości, zaś zgrzeinępunktową - zaczernionymi kółkami.

W uproszczeniu II stopnia połączenia zgrzewane czołowe rysuje się bez zaznaczenia zmiany kształtu wynikłego z wskutek zgrzewania, przedstawiając zgrzeinę linią grubą we wszystkich rzutach. Przy rysowaniu połączeń zakłądkowych zgrzeiny zaznacza się tylko cienkimi liniami punktowymi, obrazującymi rzędy zgrzein.

Do oznaczania rodzajów zgrzein służą znaki zgrzein. Znak zgrzeiny można w raziee potrzeby uzupełnić literą określającą sposób podgrzania elementów przed ich zgrzaniem: G - zgrzeina gazowa, K - koksowa. Zgrzein elektrycznych nie oznacza się żadną literą:

Znak zgrzeiny umieszcza się na rysunku:

  • w przypadku zgrzein garbowych - nad lub pod linią odniesienia, w zależności od tego, czy garby ma element znajdujący się na wierzchu, czy pod spodem, przy czym znak powinien stykać się częścią łukową z linią odniesienia,
  • w przypadku wszelkich innych zgrzein - na środku linii odniesienia. W I stopniu uproszczenia zgrzein czołowych w rzucie, w którym pokazana jest grubość, elementów łączonych, znaku zgrzeiny nie podaje się, ponieważ rodzaj zgrzeiny jest jednoznacznie określony przez sam rysunek.

Literę oznaczającą sposób podgrzewania elementów łączonych umieszcza się z lewej strony znaku zgrzeiny, zawsze nad linią odniesienia.

Wymiay połączeń zgrzewanych podaje się na rysunkach w następujący sposób:

  • w rzucie, na którym uwidoczniono w I stopniu uproszczenia długość połączenia zgrzewanego, wymiary podaje się w zwykły sposób, tj. przy użyciu linii wymiarowych,
  • w rzucie, na którym uwidoczniono w I stopniu uproszczenia grubość elementów łączonych, oraz na dowolnym rzucie w II stopniu uproszczenia wymiary podaje się nad linią odniesienia. Na rysunkach tych znaki i wymiary zgrzein pokazane są w obu rzutach każdego połączenia, ale w praktyce zarówno znak zgrzeiny, jak i wymiary podaje się tylko na jednym z rzutów.